FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Община Берковица има нужда от приемни семейства за деца

Какво представлява приемната грижа?

Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/ за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат възможност за личностно развитие.

Кои деца се нуждаят от приемна грижа?

Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури адекватни грижи:
Деца на възраст от 0 до 18 години – здрави или деца с увреждания, които са:
1.Настанени в институции или социални и интегрирани здравно – социални услуги за резидентна грижа;
2.Деца за които е установена необходимост от предприемане на спешна мярка за закрила „Настаняване в приемно семейство“, тъй като е констатиран риск в биологичното семейство за тях – родителите са починали, неизвестни, лишени или ограничени от родителски права; такива, които се намират в трайна невъзможност да полагат грижи за детето си; такива, които са изразили нежелание да отглеждат детето си (изоставени); деца жертви на насилие или злоупотреба в биологичното си семейство;

Приемно семейство

Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание въз основа на договор.
Подбор, оценка и обучението на приемните семейства се извършва по настоящ адрес, преди да бъде настанено дете в него. Това се прави, за да има увереност, че това са отговорни хора с подходящите за отглеждане и възпитание на дете качества.
Приемното семейство/родител трябва да бъде лице, което:

 • Да е в достатъчно добро здраве, образователен статус и личностно развитие, чрез което да гарантира не само базовите нужди на настанените деца, но и тяхното развитие;
 • Да е емоционално и психически стабилно и подготвено да посрещне трудностите свързани с отглеждането на изоставено/насилвано или пренебрегвано дете, дете в тинийджърска възраст или с увреждане;
 • Да може да работи в сътрудничество с ангажираните институции отговарящи за грижата за децата, както и да приема насоки и препоръки от служителят отговарящ за приемната грижа;
 • Да може да работи в екип, с цел постигане на набелязана дългосрочна цел за бъдещото на детето и партниране с ангажираните институции по случая на детето;
  Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално.
  Начинът на оценяването и одобряването им е един и същ. Единствената разлика между тях е, че професионалното семейство получава заплащане за труда, който полага, а доброволното – не. Всички приемни семейства получават месечна
  издръжка за нуждите на детето.
  Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:
  • за отглеждане на едно дете – 150% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 2 деца – 160% от минималната работна заплата;
  • за отглеждане на 3 и повече деца – 170% от минималната работна заплата.
  Семейството получава месечна издръжка за отглежданото дете/деца.
  Възрастовите граници при децата са както следва: 0-3 год.; 3-6год.; 6-14 г.; 14-18 год.
  На кандидатите за приемни родители се предоставя информация, относно реда и условията за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаване на кандидатите, както и същността и целта на настаняване на дете в приемно семейство. При извършване на оценка за приемното семейство се преценява възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, което включва наличие на лично пространство за детето в жилището на приемното семейство, както и лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете. Приемно семейство има задължение да осигури временна грижа за деца в риск, като основната цел е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда.

За допълнителна информация: Светлана Лазарова – Социален работник към областен екип по приемна грижа

Адрес: гр. Берковица, сградата на Община Берковица, етаж 3, стая 305

Източник

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!