FacebookBulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian

Разпоредена е проверка по постъпил сигнал на гражданско сдружение БОЕЦ

МВР ще сигнализира ВСС и КПКОНПИ за неправомерни действия на Специализираната прокуратура

Разпоредена е проверка по постъпил сигнал на гражданско сдружение БОЕЦ във връзка с имотна измама, осъществена от близка до висш магистрат жена. Според действащото законодателство тя не се ползва с имунитет от разследване. Това ще е втора проверка по същото лице.

Първата проверка е започнала на 4.12.2021 г. след друг постъпил сигнал от бивш заместник-кмет на район „Младост“ и е свързан с имотни сделки на лица, свързани със същия висш магистрат.

С писмо от 05.01.2022 г. Специализираната прокуратура /СП/ е изискала на основание чл.145, ал.1 от ЗСВ всички материали по преписката с мотива, че те касаят магистрат и следва незабавно да се предоставят.

В тази връзка следва да се уточни, че сигналът и проверката не съдържат данни за престъпления, извършени от магистрати, поради което СП не е компетентна да води разследването и да изисква материали по тази проверка.

Основателно възниква въпросът каква е причината СП да изисква материали, макар да знае, че не е компетентна по случая на основание чл.411а НПК.

На 22.03.2022 г. от страна на МВР е изпратено писмо до СП, в което се иска информация за взетото отношение по изпратените материали от проверката. До момента отговор няма.

МВР ще подаде сигнал до ВСС с искане за извършване на проверка дали са оказвани натиск и намеса при изискването на материалите по преписката от висш магистрат, както и ще сезира КПКОНПИ за наличие на конфликт на интереси спрямо проверяваните лица и магистрати.

На 12.01.2022 г. е получено още едно писмо, този път от Софийска градска прокуратура /СГП/, в което се изискват материалите по възложена проверка по реда на чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗСВ. В него се твърди за образувана преписка по сигнал за престъпления по служба спрямо магистрати, извършени от директорите на две главни дирекции и полицейски служители.

По този повод СГП изисква предоставянето не само на материалите по този случай, но и информация за всички извършени от страна на МВР предварителни проверки от 01.01.2020 г. до момента.

Неясна остава за МВР причината, поради което СГП излиза извън обхвата на възложената извънпроцесуална проверка.

Закон за съдебната власт

Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може:

1. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) да изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали, като определя срок за получаването им;

2. лично да извършва проверки;

3. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали;

4. да призовава граждани или упълномощени представители на юридически лица, като при неявяването им без уважителни причини може да разпореди принудително довеждане;

5. да изпраща материалите на компетентния орган, когато установи, че има основание за търсене на отговорност или за прилагане на принудителни административни мерки, които не може да осъществи лично;

6. да прилага предвидените от закона мерки при наличие на данни, че може да бъде извършено престъпление от общ характер или друго закононарушение.

(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Проверката по ал. 1, т. 2 и 3 се извършва в двумесечен срок, който при необходимост може да бъде удължен еднократно от административния ръководител на съответната прокуратура с един месец. Прокурорът се произнася по материалите от проверката в срок до един месец от получаването им.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Разпорежданията на прокурора, издадени в съответствие с неговата компетентност и закона, са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Държавните органи, юридическите лица и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на прокурора при изпълнение на правомощията му и да му осигуряват достъп до съответните помещения и места.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) В рамките на своята компетентност и в съответствие със закона прокурорът може да дава задължителни писмени разпореждания на полицейските органи.

(6) (Предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Прокурорът протестира и иска отмяна или изменение на незаконосъобразни актове в срока и по реда, предвидени със закон. Той може да спре изпълнението на акта до разглеждането на протеста от съответния орган, ако това е предвидено със закон.

Компетентност на органите на специализирано правосъдие, посочени в чл. 411а от НПК:

 • за престъпления по Глава Първа от Особената част на Наказателния кодекс;

 • за престъпления по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

 • за престъпления по чл.116, ал.1,т.10, чл.131, ал.1, т.8, чл.142, ал.2,т.8, чл.142а, ал.2, предложение второ, чл.143, ал.2, предложение второ, чл.143а, ал.3, предложение второ, чл.155, ал.5, т.1, чл.156, ал.3, т.1, чл. 159, ал.5, чл.159г, предложение второ, чл.162, ал.3, предложение първо и ал.4, чл.195, ал.1,т.9, предложение второ, чл.199, ал.1,т.5, чл.208, ал.5, предложение първо, чл.213а, ал.2,т.5, предложение второ и ал.3, т.3, чл.214, ал.2,т.1 и 2, чл. 235, ал.4, предложение първо,чл.242,ал.1, б.“ж“,чл.253,ал.3, т.1,предложение второ, чл.256,ал.2, предложение второ, чл.278а, ал.3, предложение трето, чл. 280,ал.2,т.5, чл.330,ал.2,т.4, чл.346, ал.6, предложение второ, чл.354а, ал.2,т.1, чл. 354б, ал.2 -4, чл.354в, ал.2-4 и чл.356б, ал.2 от Наказателния кодекс;

 • за престъпленията по чл.201-2015, 212, 212а, 219, 220, 224, 225б, 226, 250, 251, 253-253б, 254б, 256, 282-283а, 285, 287-289, 294, 295, 299,301-307, 310, 311 и 313 от Наказателния кодекс, извършени от:

  а) народни представители;

  б) членове на Министерски съвет и заместник – министри;

  в) председатели на държавни агенции и държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителните агенции и техните заместници;

  г) управителя на Националния осигурителен институт, управителя на Националната здравноосигурителна каса, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите;

  д) директора на Агенция „Митници“, началници на митници, митнически бюра и пунктове;

  е) членовете на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

  ж) областни управители и заместник областни управители;

  з) съдии, прокурори и следователи;

  и) членове на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към ВСС;

  к) кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председателите на общински съвети;

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!